Hải Phòng đã hoàn thành thử nghiệm Covid-19 cho gần 30.000 giáo viên